Аграрен университет – Пловдив

От създаването си през 1945г. до днес Аграрният университет – Пловдив разпространява знания, съхранява и обогатява традициите в българското земеделие. Утвърждава се като национален център на аграрната наука и образование в България.

Възпитаници на АУ – Пловдив са над 30 000 агрономи, инженери, еколози, икономисти, от които над 3000 чуждестранни граждани.

Аграрният университет провежда обучение на европейско ниво в трите образователни степени: “бакалавър”, “магистър” и “доктор”.

Мисията на Аграрния университет е:

  • Да подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на модерното земеделие, икономиката, туризма;
  • Да провежда научни изследвания, ориентирани към бързо внедряване на резултатите в практиката;
  • Да съчетава традициите на миналото с възможностите на настоящето и перспективите на бъдещето;
  • Да търси адекватни отговори на новите предизвикателства в аграрното образование и наука;
  • Да изгражда личности с ясна гражданска позиция, способни да формират политиката и стратегията в аграрния сектор;
  • Да съхранява любовта на българина към земята и нейните богатства, жаждата за знание и традициите на висшето аграрно образование и наука.

Аграрният университет с над 70-годишни традиции се утвърди като едно от най-модерните висши училища в България. Гледайки към бъдещето, Университетът черпи сили и увереност от богатите си традиции, търси националните измерения на глобалните проблеми, отговаряйки на предизвикателствата на ХХІ век в областта на аграрната наука и производство. В историята на Университета, има много неща, които са основание за гордост. Днес като най-важни сред тях се открояват: • приемственост – сред нашите студенти има трето поколение агрономи, чиито родители са получили образованието си тук; • реализация – 80% от нашите възпитаници започват работа след дипломирането си, като повечето от тях бързо заемат високи позиции; • трайни връзки между образованието, науката и бизнеса – наши партньори са водещи университети от цял свят, български и чуждестранни фирми; • новаторство – преди 20 години започнахме с три-четири специалности, днес бакалавърските програми са 17, а магистърските – 34, за да отговорим на потребностите от широк кръг професионалисти, необходими на съвременното селско стопанство.

В Аграрния университет са обособени четири факултета – по агрономство, лозаро-градинарство, растителна защита и агроекология, икономика. Първоначално, още през 1945 г., е създаден Факултетът по агрономство „Св. Димитър Солунски“. Негови възпитаници са над 12 000 агрономи, 367 агрономи селекционери, 140 зооинженери, 70 агрономи по поливно земеделие и 45 агрономи – растителни биотехнолози. Днес студентите се обучават в шест специалности: Агрономство (Полевъдство), Агрономство (Растителни биотехнологии), Зооинженерство, Растителна биология, Селекция и семепроизводство и Агробизнес. Пет години по-късно е създаден Факултетът по лозаро-градинарство, който и досега е единствен по рода си в България и Югоизточна Европа. Обучението се провежда в 5 специалности: Агрономство (Лозаро-градинарство), Агрономство (Тропично и субтропично земеделие), Агрономство – Хидромелиорации, Аграрно инженерство и Агрономство (Декоративно градинарство). От основаването си до момента във Факултета са обучени над 10 000 студенти в специалност Лозаро-градинарство, над 2 000 студенти в специалност Агрономство (Тропично и субтропично земеделие), над 400 студенти в специалност Аграрно инженерство. Факултетът по растителна защита и агроекология е създаден през 1983 година. Обучението на студентите се провежда в четири специалности: Растителна защита, Екология и опазване на околната среда, Агролесовъдни системи и планинско земеделие и Биологично земеделие. От основаването на Факултета са завършили или продължават обучението си 3 791 студенти в специалност Растителна защита; 1 187 студенти – Екология и опазване на околната среда; 141 студенти – Агролесовъдни системи и планинско земеделие; 105 студенти – специалност Биологично земеделие. Факултетът по икономика е най-нов. Той е основан през 1995 г. със специалността Аграрна икономика, за да отговори на специфичните потребности на агробизнеса. Три години по-късно в него е разкрита и специалността Аграрен туризъм. От основаването на Факултета са обучени общо 4 139 студенти, от които по специалност Аграрна икономика – 2 959, Аграрен туризъм – 1 017 и Управление на регионалното развитие – 163. Днес в Аграрния университет работят 219 преподаватели, от които 106 хабилитирани (професори и доценти). От създаването на Аграрния университет досега дипломи за завършено висше образование са получили повече от 30 000 агрономи, инженери, еколози и икономисти, от които над 3 000 са чуждестранни граждани от 76 страни.

За постигане на резултати в научната и преподавателската работа, и за по-добри перспективи за професионално усъвършенстване и реализация на завършващите специалисти в университета функционират следните важни :

Департамент по езикова подготовка и спорт. Допринася за повишаване на езиковата компетентност по български и чужди езици, а физическото възпитание подпомага здравословното, емоционално и социално развитие на младите хора.

Център за продължаващо обучение, създаден през 2000 г. Отговаря на съвременните европейски критерии за образование през целия живот, като организира паралелно обучение и допълнителна квалификация за студенти, следдипломна квалификация и преквалификация на фермери и специалисти.

Център за кариерно развитие, създаден през 2005 г. Подпомага професионалната реализация на студентите и осъществява връзката между образованието и пазара на труда. Близо 60% от обучаваните провеждат летните си практики в чужбина по силата на договорни отношения на Аграрния университет с чуждестранни фирми. Почти 90% от специалистите в аграрния сектор са възпитаници на Университета.

Учебно-информационен център. Осигурява качествени административни услуги на българските и чуждестранните студенти. Създадена е информационна система, обхващаща процедурите за приема и дипломирането на студентите, за осъществяване синхрон в учебния процес и решаване на социално-битовите проблеми. Нов момент в дейностите на Центъра е издаването на Европейско дипломно приложение на английски език.

Опитно стопанство. Аграрният университет е известен със своите собствени ферми, разположени на площ от 2 000 декара – опитни полета, кравеферма, овцеферма, птицеферма, насаждения с тропични и субтропични култури, оранжерия. Поддържа се колекция от 650 сорта лози, създадена е научно-експериментална винарска изба. Така се осигуряват условия за придобиване на необходимите практически умения в областта на земеделието и животновъдството.

Център за биологично изпитване Създаден е през 2012 г. и е дооборудван с нова техника по проект, финансиран от ОП „Конкурентоспособност“ през 2015 г.

Център за интегрирано управление за болестите по растенията. Създаден през 2014 г. с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

Демонстрационен център за нови технологии в селското стопанство. Обособен през 2014 г. в резултат на съвместна инициатива между Факултета по агрономство „Св. Димитър Солунски“ и Фондация „Америка за България“. Осигурява възможности на академичната общност и фирмите, предлагащи технологии и техника за селското стопанство, да представят своите най-нови постижения пред студенти, преподаватели от различни университети, експерти, земеделски производители и любители градинари.

Център за информационни и комуникационни технологии изгражда и поддържа комуникационната мрежа на Университета, мултимедийни продукти за обучение и промоция, както и умения за тяхното използване.

Научноизследователският център заема водещо място в развитието на селското стопанство в България. Основните направления, по които работи, са: • Генетични ресурси в растениевъдството и животновъдството и нови технологични решения във връзка с глобалните промени в климата; • Опазване на природните ресурси и производство на безопасна земеделска продукция; • Устойчиви земеделски системи и развитие на селските райони; • Техника и съоръжения за производство на земеделска продукция и управление на отпадъците. Най-важната цел на Научноизследователския център е да отговаря на потребностите и изискванията на практиката, като създава нови породи животни, нови сортове растения и нови технологии. Разработват се над 40 проекта годишно. Агроекологичният център, който е създаден през 1993 г., е свързан с най-модерното направление в селското стопанство – екологичното земеделие. В демонстрационна ферма се осъществяват изследвания в областта на биопроизводството. Аграрният университет издава научни списания с версии на български и английски език – „Аграрни науки“ и „Научни трудове на АУ“, до които има и електронен достъп.

Аграрният университет има дългогодишни традиции в международното сътрудничество и активни контакти с над 100 висши училища в Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка, с научни центрове и водещи компании, предлагащи продукти и услуги за земеделието. Това наложи да бъде създаден Център за международна дейност и връзки с обществеността, който работи за: • усвояване на добри практики и положителен опит; • участие в съвместни образователни и научноизследователски проекти по европейски и международни програми; • модернизиране на учебните планове и привеждането им към европейските и световните стандарти – сериозна крачка към признаване на дипломите; • обучение на студентите в престижни европейски университети по програма Еразъм и Еразъм+, както и в международни летни школи и стажове в чужбина.