Доклад за видимостта по веригите за доставка на храни и прилагаНето на блокчейн

Въведение

Общи принципи и изисквания на ЕС за проследяемост на храните

Процедури, цели и недостатъци на мерките за изтегляне на храните от пазара 

Съществуващи възможности за проследяемост

Добри практики извън ЕС

Системи за проследяемост на храните в ЕС

Как работи блокчейн

Блокчейн – еволюция и ползи

Прилагането на блокчейн в селското стопанство

Рискове при внедряването на блокчейн

Нагласи и очаквания на потребителите за проследяемостта на произхода и качеството на храните

Нагласи и очаквания сред производители относно проследяемостта на произхода и качеството на храните

Общи условности и особености в проследяемостта на произхода и качеството на храните

Ползи от прилагането на децентрализирана система за проследяване на произхода и качеството на храните

Библиографска справка