За проекта

Целта на проекта е да се разработи и внедри  интегрирана система за управление на работните процеси, позволяваща прозрачност на технологичните производствените процеси и предоставяща актуална информация за процеса на отглеждане на продукта (използвани ресурси и обработка на продукта). 

Приоритетите, който ще се следва при реализация на проекта, е чрез използване на блокчейн технология да се провери как прозрачността в екосистемата на веригите за доставка на продукти/храни води до повишаване на доверието между участниците във веригата на доставка, в т.ч. и до ориентиране на демографски групи, които са готови да заплатят по-висока цена при гарантиран произход и качество на предлаганата храна.

 • Доклад от извършено проучване за използване на blockchain технологията за проследяване произхода и качеството на произведените стоки, в частност оранжерийно производство на краставици. Възможности за прилагането на blockchain технологията и за други (оранжерийни и полски) зеленчуци и плодове
 • Доклад от проведен анализ за нагласите на земеделските стопани и крайните потребители за използване на blockchain технологията за проследяване произхода и качеството на произведените стоки
 • Разработена и внедрена Децентрализирана система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки. Софтуер и специфично оборудване към него предмет на интелектуално право
 • Мултиплициране на резултатите от проекта, в т.ч. промотиране използването му и за други зеленчукови култури- оранжерийни и полски, и трайни насаждения посредством информационни срещи, семинари и конференции; публикации и излъчвания в регионални медии
 • Принос към колекцията от практически знания на ЕС чрез мрежата за ЕПИ посредством разработени за целта информационни материали

Крайните ползи са в две направления:

 • земеделските стопани като участници във веригата за доставки: възможност да гарантират  произход и качество на крайните потребители- демографски групи, готови да плащат повече за произход и качество и по този начина да генерират по-висока принадена стойност на произвежданите от тях стоки
 • крайни потребители на зеленчуци и плодове- получават прозрачна и надежна информация за произхода, транспорта и качеството на храната си

Проектът ще допринесе за подобрена видимост на веригата за доставка на стоки/ храна като в по-дългосрочен мащаб ще изгради дълготрайно доверие между всички участници: производител- търговец/ преработвател- потребител, т.е. чрез децентрализираната система всеки може да получи прозрачна и надеждна информация за произхода и качеството на храната си. 

На съвместни срещи между участниците в оперативната група земеделските производители ще представят срещаните проблеми при реализацията на продукцията и очакванията от страна на потребителите да получат бързо достоверна инфорамация за качеството на стоките. Представителите на Аграрния университет ще представят възможностите на block chain технологиите, които могат да дадат отговор на очакванията. Консултантската организация- НССЗ в качеството си на модератор и иновативен брокер ще спомогне да се определят ясно стъпките, които могат да се представят в следната последователност:

 • Проучване за използване на block chain технологията за проследяване произхода и качеството на произведените стоки и анализи за нагласите на земеделските стопани и крайните потребители за използване на block chain технологията за проследяване произхода и качеството на произведените стоки
 • Разработка и внедряване на децентрализираната система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки
 • Разпространение на получените резултати от проекта с цел промотиране на ползите от използване на децентрализираната система и включване на други оранжериини производители, както и използването на системата и в други сектори, в частност производители на плодове. Довеждане до знанието на потребителите на храни за ползите от внедрената система

 

 • Подготвителна- проучване и анализи; подготовка на технически задания, провеждане на процедури и сключване на договори; план за разпространение на резултатите- до края на 2 месец от сключване на административния договор
 • Разработка на Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти) и тестване- до края на 4-рия месец от сключване на административния договор
 • Внедряване на системата. При необходимост корекция в параметрите на системата- до края на 1 година от сключване на административния договор при отчитане на подходящия технологичен период за отглеждане на културата
 • Функционираща система- регистриране/отчитане на всяко действие по технологичния процес- за 2та и 3-тата година от изпълнение на административния договор
 • Разпространение на резултатите – от 2-рия месец до края на 36 месец от сключване на административния договор.

Децентрализираната система има високо ниво на прозрачност, проследимост, доверие и по-ниско ниво на измами. Системата гарантира целостта на информацията относно качеството на храната и произхода.

Технологията Blockchain поддържа здрава информационна система, която премахва риска от „една точка на отказ“ поради разпределения си характер и гарантира целостта на информацията. Следните характеристики описват Blockchain технологи:

 • Разпределена книга: криптиран списък от транзакции, който се съхранява в множество участващи възли (компютри или сървъри), а не в централна книга.
 • Неизменяемост на записите: записите в блокчейн се поддържат синхронизирано чрез механизми „peer-to-peer“ и предварително договорени правила за това какви нови записи (блокове) могат да се добавят. Записите и цялата история на записите не са подправени. Това допринася за достоверността и целостта на данните.
 • Партньорски обмен: премахване на посредници при борси и транзакции, които след това могат да намалят вероятността от измама и свързаните с тях транзакционни разходи.
 • Прозрачност с псевдонимност: видимост на всички транзакции при запазване на поверителността на участниците.
 • Изчислителна логика: автоматизирани транзакции, известни като „интелигентни договори“, които могат да допринесат за прозрачността и справедливостта на транзакциите

Нарастващ интерес и предизвикателства:

Блокчейн технологията вече е на радара на всички участници в хранителната верига, признавайки потенциала на блокчейн технологията като мощен стимулатор на прозрачни и честни хранителни системи. Мнозина се интересуват от прилагането й за различни цели. Понастоящем са разработени няколко случая на употреба относно произхода и проследяването на хранителни продукти по веригата на доставки. Повечето от тези пилотни блокчейн използват метаинформация на хранителни продукти, а не подробни измервания. 

 

Следователно за развитието на готовата за блокчейн хранителна верига виждаме следните предизвикателства:

 • Проблемът с „първата миля“: как да се дигитализират физическите стоки и активи и да се представят в информационни системи, базирани на blockchain
 • Проблемът с „капацитет и производителност“: колко информация или данни могат да се съхраняват в блокчейн и колко е възможно да се съхранява информацията в разпределени бази данни.
 • Предизвикателство за бизнес модела и управлението: всяка нова информационна система ще промени съществуващите бизнес процеси и ще доведе до различни предимства или недостатъци за съществуващите и новите участници в екосистемата.

 Организиране на доверителната екосистема:

Прилагането на Блокчейн технологията в хранителната верига не е много за самата технология. Разбира се, тя трябва да работи и е само в началната фаза, но по-скоро за организацията на информационните потоци между различните заинтересовани страни, става въпрос за различни начини за организиране на доверие и отношения на доверие