Листовки и дипляни

Листовка – Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки

Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки – пълна идентификация

Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки – производствена верига на храни и фуражи

Общи условности и особености в проследяемостта на произхода и качеството на произведените стоки

Ползи от прилагането на децентрализирана система за проследяване произхода и качеството на храните

Заключение от проведено анкетно проучване сред производители и потребители относно проследяемостта на произхода и качеството на храните

Ключови цели на проследяемостта

Блокчейн – дешифроване на технологията

Прилагането на блокчейн в селското стопанство

Нагласи и очаквания на потребителите

Нагласи и очаквания сред производителите

Трите основни характеристики на блокчейн технологията

Как нагласите на потребителите се превърнаха в инструмент за създаването на софтуер/платформа

Още за нагласите и очакванията на производителите за проследяемостта на произхода и качеството на храните

Информираността на хората е отличителна черта на съвременния свят

Разработване на софтуер в полза на земеделските стопани

По какъв начин земеделските производители ще използват FOOD TRACEABILITY?

FOOD TRACEABILITY-създаване

Анкетно проучване

Изводи от проведено анкетно проучване сред производители и потребители, относно проследяването и качеството на храните

Какво на практика представлява „децентрализираната система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“

Блокчейн технология – история и ползи

Защо се прилага технологията блокчейн?