Основни дейности

Национална служба за съвети в земеделието чрез своите Териториални областни офиси (ТОО) извършва дейности в следните направления:

 • Непрекъснато развитие и усъвършенстване на съветническата и консултантска дейност за усвояване на средствата от земеделските стопани по национални и европейски програми;
 • Изпълнение на дейностите на НССЗ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство“ от ПРСР 2014-2020 г., в т.ч. по подмярка 2.1. „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ и  подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопани“, както и подпомагане  на други дейности по ПРСР 2014-2020 г. в т.ч. на Тематична подпрограма за развитие на малките земеделски стопанства;
 • Продължаване работата по отношение провеждането на информационни кампании сред земеделските стопани в т.ч. провеждане на консултантски дни/изнесени приемни по населени места и общини;
В изпълнение на поставените цели, НССЗ извършва следните дейности:

 • Консултира земеделските стопани относно задължителните европейски и национални стандарти и изисквания, на които трябва да отговаря производството;
 • Консултира земеделските стопани относно ОСП на ЕС;
 • Консултира земеделските стопани относно законоустановените изисквания за управление(ЗИУ) и стандарти добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС);
 • Консултира земеделските стопани относно законоустановените изисквания по изпълнението на изискванията на Директива 91/676/ЕИО (Нитратната директива);
 • Предоставя специализирани консултации в областта на растениевъдството и животновъдството;

 • Консултира земеделските стопани относно източници за подпомагане и финансиране на селскостопанската дейност в т.ч. по ПРСР 2014 – 2020 г. и Тематичната подпрограма за развитие на малките земеделски стопанства;
 • Консултира земеделските 
 • Консултира земеделските стопани относно базисните условия за функциониране на стопанството – регистрация като земеделски стопанин, данъчно облагане и осигуряване на земеделските стопани, регистрация на земеделска техника и други задължителни регистрации в зависимост от вида на селскостопанската дейност;
 • Извършва агрохимични анализи на почви и изготвя препоръки за торене

Целеви групи, към които бяха насочени дейностите на службата през периода са:

 • Средни и дребни стопанства пазарно и полупазарно ориентирани в процес на преструктуриране на територията на цялата страна;
 • Стартиращи и млади фермери;
 • Земеделски стопанства въвеждащи агроекологични практики и биологично земеделие;
 • Земеделски стопанства в планинските райони и в необлагодетелствани райони, различни от планинските райони;
 • Населението в селските райони.