Проект i2Connect

Участие на НССЗ по проект “Свързване на съветниците за подкрепа на интерактивните иновации в земеделието и горите“ /Connecting advisers to boost interactive innovation in agriculture and forestry (i2Connect), по Програма Хоризонт 2020

Проектът стартира през м.ноември 2019 г. Основната цел на проекта е да се даде възможност на консултантите и техните организации да включат и подкрепят фермерите и собствениците и ползватели на гори в интерактивни иновативни процеси.

За постигане на тази основна цел са определени следните 3 задачи:

  • Засилване на уменията, компетенциите и нагласите на консултантите за подкрепа на иновациите чрез идентифициране и споделяне на добри практики, разработване на инструменти и методи, обучение и организиране на взаимно обучение и свързване в мрежи.
  • Засилване участието и определяне на роля на консултантите в интерактивните иновативни процеси на различни нива: чрез по-добро познаване и разбиране на AKIS на ниво страна членка, чрез идентифициране на консултантите, които предоставят съветнически услуги в Европа, чрез създаване на благоприятна среда за съветническите служби чрез осъществяване на по-добра връзка и вписване в рамките на AFKIS и чрез подходящи обществени/държавни политики.
  • Създаване на социална мрежа за подкрепа и съзнание за работа в мрежа между консултантите, която да улесни иновативния процес за иновации. Специално внимание ще бъде обърнато, за да се осигури, че консултантите от страните от Централна и Източна Европа ще могат да се възползват от възможностите, които ще бъдат създадени по проекта.

Тези задачи ще бъдат осъществени с различни дейности по проекта, като НССЗ ще ръководи работен пакет (РП) 5, дейност 5.3: Разработване и осигуряване комуникацията през социалните медии. Освен това НССЗ ще участва в изпълнението на следните дейности по различните работни пакети(РП): Разширяване и осъвременяване на данните за консултантите на AKIS и базата данни на AFAS; Събиране на потенциални практически казуси за проучване и анализ; Провеждане на оценка на място на индивидуални практически казуси; Обучение на консултанти; Организиране и провеждане на кръстосани посещения; Промотиране и стимулиране участие в Мрежата.