Проект NEFERTITI

Проект „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration”) (NEFERTITI) по Програма Хоризонт 2020

Проектът „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации (NEFERTITI) е уникална мрежа (финансирана по програма „Хоризонт 2020“), включваща 32 партньори и координирана от ACTA, ръководител на мрежата на френските земеделски технически институти. Продължителността на проекта е 4 години и ще приключи до 31 декември 2022 г. НССЗ ръководи и координира  изпълнението на дейностите по Работен пакет 7 „Комуникация и разпространение на практически ориентирани резултати за демонстрационни дейности“. Основните цели на проекта са свързани с подобряване на демонстрациите във фермите; подкрепа за изграждането на мрежи от ферми извършващи демонстрационни дейности; стимулиране възприемането и внедряването на иновациите в т.ч. разработени от фермерите, както и подобряване на информираността за тях и на визуализацията им; подобряване на взаимното обучението и обмен на знания между земеделските стопани и засилване на връзката между тях в цяла Европа; развитие на по-конкурентно, устойчиво и интелигентно земеделие. Създават се 10 интерактивни тематични мрежи, които обединяват 45 регионални хъба (центрове) на демо-фермери и участници (съветници, неправителствени организации, промишленост, образование, изследователи и политици) в 17 държави. Мрежите са със следната тематика: 1) Управление на пасища и практики за улавяне (поглъщане) на въглерода; 2) Решения за млечното говедовъдство, на основата на наличната база от данни; 3) Системи за опазване на здравето и биологично отглеждане на животни; 4) Качеството на почвите при полските (сеитбооборотни) култури; 5) Сензорни системи за наблюдение и управление при полски култури; 6) Повишаване на производителността и качеството при биологично отглеждане на полски (сеитбооборотни) култури; 7) Повишаване ефективността при използването на хранителни вещества в градинарството; 8) Ефективно използване на водата в градинарството; 9) Намаляване употребата на пестицидите при производството на грозде, плодове и зеленчуци; 10) Повишаване на привлекателността на земеделието за новонавлизащи фермери.

Създадена е уеб базирана платформа, в която да бъдат събирани широк спектър от знания и най-добри практики за демонстрационните дейности и изграждане на специфичен резервоар от знания за демонстрационните дейности включващ различни факти, видеоклипове, снимки и други подобни материали специално разработени за различни целеви групи. Платформата е част от уебсайта на проекта. Извършва се широко разпространено на съдържанието й чрез различни видове материали включително аудиовизуални, преведени на езиците на всички партньори. Започна и политически диалог в обхвата на ЕС, за да се гарантира устойчивостта на мрежите създавани по проекта.

НССЗ ръководи и координира дейностите по мрежа „Подобряване на ефективността на хранителните вещества в градинарството“. В България по проекта са създадени два хъба, по които продължават да се присъединяват нови членове: по мрежа 7) Повишаване ефективността при използването на хранителни вещества в градинарствот и мрежа 9) Намаляване употребата на пестицидите при производството на грозде, плодове и зеленчуци. Планираните дейности включват демонстрации на място за фермери и разпространение на иновации за фермери. През 2019 г. бяха организирани и проведени 12 събития, включващи демонстрации на различни земеделски практики и представяне на резултати по проекта на земеделски стопани. Освен това представители на НССЗ участват активно в дейности по различните работни пакети по проекта, включително и по работен пакет 7„Комуникация и разпространение на практически ориентирани резултати за демонстрационни дейности“, дейностите по който се ръководят от НССЗ.