Проект PLAID

Проект „Взаимно обучение: Достъп до иновации чрез демонстрации (Peer-to-Peer Learning: Accessing Innovation through Demonstration) (PLAID)” по Програма Хоризонт 2020

През юни 2019 г. приключиха дейностите на НССЗ по проект „Взаимно обучение: достъп до иновации чрез демонстрации (Peer-to-Peer Learning: Accessing Innovation Through Demonstration“ (PLAID) по тръжна процедура (КОЛ) RUR-11-2016 по програма Хоризонт  2020. Проектът започна през м. януари 2017 г.

Целите на проекта бяха:

 • разширяване на съвременните познания относно взаимното обучение на фермерите;
 • подробно проучване на провежданите демонстрации във фермите от цяла Европа. Проучването ще покрие всички сектори в земеделските производствени системи, в т.ч.: животновъдство, растениевъдство, конвенционално и биологично земеделие;
 • проучване на демонстрационни дейности организирани от фермери, от частни компании, от съветнически организации, от научно-изследователски институти, от земеделски фондации и други организации..

Изпълнението на дейностите по проекта бяха разделени в 8 работни пакета (Work packages (РП)), за изпълнението на всеки работен пакет отговаря определен член от консорциума в т.ч. и НССЗ. НССЗ е лидер на РП 4 „Улесняване на достъпа чрез виртуални демонстрации“, по който ще се разработят и оценят онлайн решения за разширяване на обхвата на демонстрационни дейности на пазарните стопанства.

По време на изпълнение на проекта бяха извършени следните основни дейности:

 • Разработена рамка по РП 2 „Разработване на концептуална рамка и типология базирани на практиката“ подпомагаща: разбирането как демонстрационните ферми насърчават взаимното обучение и как демонстрационните методи и инструменти могат да улеснят този процес; оценка на въздействието на демонстрациите при обучението на фермери;
 • Проведено проучване на демонстрационни ферми в цяла Европа. Попълнени от земеделски стопанства и организации онлайн въпросници по проучването на земеделските демонстрационни ферми, мрежи и подпомагащи демонстрациите организации в 28-те членки на ЕС, Норвегия и Швейцария (За България – техният брой е над 70 бр.);
 • Разработен анализ на публикувани аудио-визуални материали за демонстрации на пазарни стопанства;
 • Избор и подпомагане на пилотните „виртуални демонстрационни ферми“ във Великобритания, България и Швейцария за разработването на техни собствени онлайн материали и извършване на „виртуални“ демонстрационни дейности. Изготвени филмчета (клипчета) за пилотните ферми в т.ч. част от тях със субтитри на български език;
 • Определени и изследвани и анализирани 24 казуси (конкретни практически случаи) за демонстрационни дейности на пазарни стопанства – по два за всяка страна-участник по проекта. Изготвен материал на тема „Резултати и научени уроци от изследването на определените казуси (конкретни практически случаи) “. Изготвени кратки практически резюмета по Европейското партньорство за иновации в областта на Селскостопанската продуктивност и устойчивост (ЕПИ-СПУ) с резултатите от изследването на определените казуси;
 • Разработен комуникационен план и инструменти за разпространение на дейностите и резултатите по проекта;
 • Разработена интерактивна карта, върху която чрез кликване на географското местоположение, или чрез въвеждане на ключови думи за търсене, всеки може да намери къде другаде в Европа се провеждат определени видове демонстрации. Картата обхваща 28-те страни членки на ЕС, Швейцария и Норвегия – https://farmdemo.eu/hub/app/inventory;
 • Разработени и публикувани „виртуални“ (онлайн) демонстрации – https://www.youtube.com/channel/UCdigVLNjyy5YrAdHl5G2frA;
 • Разработено ръководство за добри практики за провеждане на виртуални демонстрации;
 • Създадени и успешно функционирали Национални консултативни групи от заинтересовани лица по проекта.