НССЗ в EUFRAS

Участие в Европейската асоциация на организациите предоставящи съветнически услуги в областта на земеделието и селските райони - Европейски форум на съветническите служби в областта на селските райони (EUFRAS)

През 2013 г. НССЗ стана един от дванайсетте учредители на Европейската асоциация на организациите предоставящи съветнически услуги в областта на земеделието и селските райони – Европейски форум на съветническите служби в областта на селските райони (EUFRAS). В момента членовете на организацията са вече 49 от 29 различни страни (в т.ч. България) – Латвия, Ирландия, Германия, Дания, Франция, Финландия, Унгария, Словения, Хърватия, Грузия, Молдова, Португалия, Швейцария, Литва, Белгия, Испания, Полша, Австрия, Армения, Естония, Косово, Гърция, Холандия, Румъния, Русия, Северна Македония, Косово, Украйна и Великобритания. Организацията е учредена по латвийско законодателство със седалище в Латвия.

Основната идея за създаването на EUFRAS е да подкрепя съветническите служби в техните усилия за повишаване на иновативността и обмяната на знания в областта на селските райони и земеделието. Бъдещите конференциите, семинари и събития ще предложат една платформа за обмяна и сътрудничество между съветническите служби от цяла Европа. Основните цели на организацията са следните:

  • Подобряване на качеството, ефективността и ефикасността на работата на консултантите, насочена към подпомагане на семейните ферми, земеделски стопани, местни групи, земеделските организации и физическите лица, които участват в селското стопанство и развитието на селските райони и преодоляване на настоящите и възникващите проблеми (икономически, екологични и социални);
  • Насърчаване на производството на иновации и трансфер на знания в областта на селското стопанство и развитието на селските райони;
  • Насърчаване на обмена на опит и знания в областта на селското стопанство между наука и практика;
  • Развитие на обмяната на опит и сътрудничеството между селското стопанство и селските консултантски услуги в Европа;
  • Осигуряване на обмен на информация между консултанти, политици и други заинтересовани страни (включително Европейската комисия, организации на земеделски производители, професионални обучаващи институции, глобалните инициативи като GFRAS, частни фирми и т.н.);

Участието на НССЗ в Европейския форум на съветническите служби в областта на селските райони (EUFRAS) допринася за засилване на съветническата дейност по отношение на спазването на законоустановените изисквания за управление изброени в приложение II на Регламент (ЕО) №73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г., които се определят от законодателството на Европейския съюз в областта на общественото здраве, здравето на животните и на растенията, околната среда и хуманното отношение към животните. Участието на НССЗ в тази организация също така дава възможност НССЗ да обменя опит с други съветнически организации и от там да подобри качеството на предоставяните съветнически услуги в т.ч. относно трансфера на нови знания и технологии в практиката.

EUFRAS се стреми да подкрепя съветническите служби в техните усилия за повишаване на иновативността и обмяната на знания в областта на селските райони и земеделието. Конференциите, семинарите и събитията, в които и представители на НССЗ вземат участие, са една платформа за обмяна и сътрудничество между съветническите служби от цяла Европа. По време на тези събития се обсъждат актуални теми и проблеми в рамките на предизвикателствата, пред които днес са изправени консултантските услуги в областта на селското стопанство и селските райони, както и как се използва информацията, знанията и иновациите за справяне с тези предизвикателства в сектор селското стопанство. Участниците в организацията имат възможност да се информират за различни международни възможности за изграждане на мрежи и насърчаване на сътрудничеството в рамките на консултантските и съветнически организации от цяла Европа.

EUFRAS е представена на много и различни форуми. Основните бъдещи дейности на организацията са свързани с:

  • Участие в различни проекти финансирани по програма „Хоризонт 2020”;
  • Участие на представители на организацията в различни работни групи към ЕК;
  • Тясно сътрудничество със CECRA – организация за сертифициране на консултанти в областта на земеделието и селските райони, както и с други подобни организации;
  • Провеждане и участия в различни конференции и семинари.