Участие в SEASN

Участие на НССЗ в Мрежа (Асоциация) на съветническите организации от страните в Югоизточна Европа (SEASN)а заглавието

През 2015 г. НССЗ стана един от тримата учредители на Мрежата на съветническите организации от Югоизточна Европа (SEASN). Участниците в мрежата до момента са: Националната служба за съвети в земеделието в България, Службата за съвети в Хърватия, Института по приложна наука в земеделието в Сърбия, Министерството на земеделието, горите и развитието на селските райони в Косово, Организация за развитие на земеделието в Косово, Агенцията за развитие на земеделието в Македония, Камарата по земеделие и гори в Каринтия, Австрия, Института за консултации и обучение към Университета в Западна Унгария, Камарата по земеделието и горите в Словения, Университета по земеделски науки и ветеринарна медицина в Тимишоара, Румъния и Министерство на земеделието и селските райони в Черна гора  и Аграрният университет в Атина, Гърция. Организацията е учредена по хърватското законодателство със седалище в гр. Загреб, Хърватия.

Основната идея за създаването на SEASN е да подкрепя съветническите служби в техните усилия за повишаване на качеството и развитието на предоставяните съветнически услуги в областта на селските райони и земеделието, както и за подобряване на сътрудничеството и партньорството в региона. Чрез една обща Мрежа ще могат да бъдат преодолени по-лесно предизвикателствата и проблемите, които стоят пред съветническите служби в региона, както и да бъдат постигнати още по-добри резултати, и дейностите на съветническите организации да бъдат още повече практически ориентирани към нуждите на земеделските стопани.

Основните цели на Мрежата са следните:

  • Повишаване на ефективността и ефикасността на работата на консултантите, насочена към подпомагане на земеделски стопани, земеделските организации и всички други лица, които имат отношение към селското стопанство и развитието на селските райони;
  • Насърчаване на обмена на опит, знания и информация в областта на земеделието и селските райони между съветническите служби и консултанти в Югоизточна Европа;

НССЗ участва активно в дейността на Мрежата, чрез нейни представители в Управляващите органи на Мрежата. Участието на НССЗ в тази организация дава възможност Службата да обменя опит и с други съветнически организации и от там да се подобри качеството на предоставяните от Службата съветнически услуги в т.ч. относно трансфера на нови знания и технологии в практиката.