РАБОТНА СРЕЩА

Организирана от звеното за управление на Национална селска мрежа

07 юли 2021 г., х-л „Метрополитън, гр. София

 „Набиране на идеи в подкрепа на структурирането на национална иновационна екосистема чрез AKIS“

Основни цели на срещата:

❖ да се създадат условия за взаимен обмен на опит, знания и информация с цел набиране на идеи в подкрепа на структурирането на национална иновационна екосистема чрез AKIS;

❖ да бъдат генерирани нови решения и предложения от заинтересованите страни въз основа на добри европейски практики и националния опит;

❖ да се установи какви партньорства, комуникационни връзки и нови механизми биха способствали за структурирането на национална иновационна екосистема чрез AKIS;

❖ да бъде получена обратна връзка по темата от широк кръг заинтересовани страни и своевременното и адресиране към УО с предложения;

❖ да се мобилизират заинтересованите страни в тематичната работа на Националната селска мрежа (НСМ) и Звеното за управление (ЗУ).

В рамките на срещата ще бъде представен и проект „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки“, финансиран по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от ПРСР 2014 – 2020 г., изпълняван от оперативна група „Знание, опит и предприемачество“ДЗЗД

Програма на работната среща може да видите тук.