Представяне на проекта на международен форум

Проект № BG06RDNP0001-16.001-0041 „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки“ по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от ПРСР 2014 – 2020 г. на Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“ бе представен в съвместна конференция на съветнически организации Международна академия на консултантите в областта на селските райони (IALB), Европейския форум на съветническите служби в областта на селските райони (EUFRAS) и Мрежата на съветническите организации от страните в Югоизточна Европа (SEASN) на тема „Пътят на трансфера на знания и иновации чрез съветническите услуги към устойчиво развитие на селските райони (The path of knowledge transfer and innovation through advisory services towards sustainable rural development)“ (21 до 25 юни 2020 г. в гр. Луго, Галиция, Испания).

Представители на Национална служба за съвети в земеделието взеха участие в конференцията , като член на EUFRAS и SEASN. Пред участниците в конференцията на постерната сесия бе представен  постер и кратко видео за него свързан с проекта и участието на НССЗ като член на Оперативната група.

Вижте постера тук.

Вижте кратко видео към постера тук.